Περιεχόμενα

Αποτελέσματα άσκησης

Μετά από την εκτέλεση κάποιας άσκησης, γίνεται γίνεται αυτόματη μετάβαση στην οθόνη των αποτελεσμάτων της, η οποία βρίσκεται στο Exercises ⤻ Exercise results. Θα δείτε μία οθόνη η οποία περιέχει αρκετές πληροφορίες. Αυτές είναι:

Ενέργειες άσκησης

Χρονική απόκριση

Στην οθόνη αυτή βλέπουμε τα αποτελέσματα της άσκησης, όσον αφορά την χρονική επίδοση. Με πράσινο χρώμα εμφανίζονται οι έγκυρες απενεργοποιήσεις. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει τον χρόνο εκτέλεσης της άσκησης, ενώ ο κάθετος τον χρόνο απενεργοποίησης. Για παράδειγμα, στην συγκεκριμένη εικόνα, βλέπουμε ότι ο χρόνος της άσκησης ήταν 30 δευτερόλεπτα, ο ελάχιστος και μέγιστος χρόνος απενεργοποίησης ήταν 0.31 και 0.41 δευτερόλεπτα αντίστοιχα, ενώ ο μέσος χρόνος απενεργοποίησης ήταν 0.35 δευτερόλεπτα (δεξιά του σχήματος). Τέλος, οι άλλοι τύποι απενεργοποιήσεων εμφανίζονται ως τελείες διαφορετικών χρωμάτων.

Τύπος απενεργοποιήσεων ανά Pad

Στο διάγραμμα αυτό βλέπουμε τους τύπους απενεργοποίησης ανά Pad. Όπως παρατηρούμε, υπήρχε ένα σφάλμα του χρήστη στο Pad 4.

Μέσος χρόνος απενεργοποίησης ανά Pad

Στο διάγραμμα αυτό μπορούμε να παρατηρήσουμε τον μέσο χρόνο απενεργοποίησης ανά Pad. Βλέπουμε ότι για την συγκεκριμένη άσκηση, ο χρήστης καθυστερούσε περισσότερο στο Pad 4.

Ταχύτητα και επιτάχυνση απενεργοποιήσεων

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η ταχύτητα και η επιτάχυνση των απενεργοποιήσεων σε m/s και m/s^2 αντίστοιχα. Το συγκεκριμένο διάγραμμα έχει νόημα κυρίως για ασκήσεις δρομέων.

Συγκριτική επίδοση άσκησης

Εδώ υπάρχουν ενδεικτικά βραβεία σχετικά με την επίδοση που επιτεύχθηκε στην συγκεκριμένη άσκηση. Τα badges αυτά αναπαριστούν τόσο συγκρίσεις με προηγούμενες επιδόσεις του χρήστη, όσο και συγκρίσεις με τις ομάδες χρηστών στις οποίες ανήκει.

Αναλυτικά βήματα

Τέλος γίνεται αναπαράσταση των αναλυτικών βημάτων, καθώς και του πως ακριβώς έγινε η απενεργοποίησή τους.