Περιεχόμενα

Καταχώρηση χρηστών

Η καταχώρηση χρηστών (User registration), γίνεται από την οθόνη Configuration ⤻ Register user. Θα δείτε μία οθόνη παρόμοια με την παρακάτω:

Τα πεδία με τις κόκκινες ενδείξεις πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά, ενώ αυτά με τις γκρί ενδείξεις είναι προαιρετικά. Τα πεδία είναι:

Η αποθήκευση ενός χρήστη γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου Submit/Υποβολή, ενώ παράλληλα μπορείτε να επιλέξετε και σε ποια groups θα εισαχθεί ο νέος χρήστης.